THÔNG BÁO Tiếp Đoàn KT Sở 5-12-2017

TRƯỜNG TH THUẬN MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thuận Mỹ, ngày 30 tháng 11 năm 2017.

THÔNG BÁO
Về việc chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD-ĐT Long An .

Thực hiện công văn số: 3096.GDĐT-GDTH về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp GDMN và GDTH.
Theo đó, ngày 05-12-2017 “thứ ba”, đoàn kiểm tra của SGD-ĐT Long An về kiểm tra tại huyện Châu Thành, Trong đó Đoàn sẽ đi thực tế kiểm tra 4 trường Tiểu học. Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra, BGH yêu cầu CB, GV, NV chuẩn bị các nội dung sau:
-Các bộ phận xây dựng kế hoạch Năm, Tháng; . . .
-GVCN tăng cường GD Đạo đức, Kỹ năng sống cho HS thông qua thực hiện nội quy HS Tiểu học, quy tắc ứng xử văn hóa trong HS tiểu học.
-Chuyên môn chú ý việc áp dụng phương pháp BTNB.
-Giáo viên dạy Tiếng Anh lưu ý chương trình giảng dạy.
-Thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách, Giáo án, Công tác dự giờ thăm lớp.
-Y tế, vệ sinh trường lớp, quét dọn lớp học sạch sẽ, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn.
-Việc thực hiện 2 mô hình GD.
-Xây dựng trường lớp Xanh – Sạch – An toàn, tổ chức trang trí lớp học, cây xanh.
-Giáo dục Đạọ đức, rèn kỹ năng sống; chú ý khâu lễ phép, xưng hô. . .
Nhận được thông báo này BGH yêu cầu CB, GV, NV trường tích cực chuẩn bị cho chu đáo để tiếp đoàn “Lần kiểm tra năm nay khả năng Đoàn sẽ KT trường THTM rất cao, do kế hoạch kiểm tra năm học 2017-2018 của PGD huyện không có kiểm tra trường ta”.
Rất mong CG,GV,NV trường chuẩn bị thật chu đáo để tiếp đoàn kiểm tra.

Nơi nhận: Hiệu trưởng
-Hội đồng SP tháng 12-2017,
-Đăng Cổng TTĐT của trường.
-Lưu VP.
Nguyễn Văn Sáu