BÁO CÁO LẬP “KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI” TẠI TRƯỜNG HỌC

1.Thông tin chung về nhà trường
1.1 Thông tin chung
1.1.1 Tên trường : TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN MỸ MN TH THCS THPT
V
1.1.1.1 Địa chỉ Tỉnh/thành phố Long an
Huyện/quận Châu Thành
Xã/Phường Thuận Mỹ TP TTTX ĐB TDMN
V
Địa chỉ trường Ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ
1.1.1.2 Số điện thoại 7232879128
1.1.2 Loại hình trường Công lập : V Ngoài công lập :
1.1.3 Số điểm trường Tổng số : 1 Số điểm trường chính Số điểm trường lẻ
                   Trong đó : 1
1.1.4 Số phòng của trường Tổng số : 26 Số phòng kiên cố Bán kiên cố Phòng tạm
                   Trong đó : 26